مقالات و ترجمه های من

1-فراسوي دين: به سوي معنويتی انسان­گرا“، ديويد اِلكينس, مجله هفت آسمان شماره 29 بهار 1385.

2-زبان دين و چالش تحقيق گرایي“، مايكل مارتين مجله نقد و نظر،پاییز و زمستان 1384 شماره 40-39.

3-یک نظریّۀ صوری شدۀ اخلاقی“، هری گِنسلر، مجلّۀ نقد و نظر، شمارۀ 46-45.

4-کرامت آدمی در اخلاق کانتی ،مجله نقدونظر،دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 136-167

5-جدال غزالی و ابن‌رشد در باب علیّت،مجله نقدونظر،دوره 14، شماره 54، تیر 1388، صفحه 162-190

6-جان هیک، گذر از کثرت تجربة‌ دینی به کثرت‌گرایی دینی،مجله نقدونظر،دوره 12، شماره 48-47، مهر 1386، صفحه 232-253

7-گزارش, تحلیل و نقد کتاب الجمع بین رأیى الحکیمین اثر فارابى،مجله نقدونظر،دوره 12، شماره 46-45، فروردین 1386، صفحه 116-140

8-بنیان استوار فطرت نقدى بر مقاله‏ معقولیت اعتقادات دینى‏،مجله نقدونظر،دوره 2، شماره 6، بهمن 1375، صفحه 333-345

9-خطاهای نظریة خطای جان مکی،مجله تاملات فلسفی،دوره 6، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 145-171

10-عقلانیتِ اخلاقی زیستن از نگاه تامس نیگل،مجله تاملات فلسفی،دوره 2، شماره 6 – شماره پیاپی 6،تیر 1389،صفحه 95-121

11-تقریری ویژه از قاعدۀ فردی کردن واکنش‌ها در نظام عدالت کیفری با توجه به انگارۀ بخت اخلاقی در قسم پیشارفتارفصلنامه اخلاق پژوهی،دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-26

12-نسبت دیگرگزینی با تربیت اخلاقی بر اساس آرای جان وایت“،فصلنامه اخلاق پژوهی،دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 81-111

13-کثرت‌گرایی جان هیک و نظریۀ ارجاع“،نشریه جستارهای فلسفه دین،دوره 2، شماره 3 – شماره پیاپی 3،آبان 1392،صفحه 1-13

14-بررسی تحلیلی نسبت زبان و امر متعالی در مسئله تنوع دینی“،نشریه جستارهای فلسفه دین،دوره 5، شماره1- شماره پیاپی 11،اردیبهشت 1395،صفحه 1-25

15-نقد و بررسی استدلال‌های ویلیام جیمز در جستارِ «خواستِ باور»“،نشریه جستارهای فلسفه دین،دوره 4، شماره 1 – شماره پیاپی 8،اردیبهشت 1394،صفحه 1-14

16-فراسوى دین به سوى معنویتِ انسان گـرا،فصلنامه هفت آسمان،دوره 8، شماره 29، خرداد 1385، صفحه 85-106

17-ازدواج، رابطۀ جنسی و عشق در ترازوی اخلاق‌شناسی کانت،مجله حکمت و فلسفه،دوره 19، شماره 74 ، تیر 1402، ، صفحه 1-22

18-مقایسة ترولچ و هیک پیرامون مسئلة درجه‌بندی ادیان،مجله حکمت و فلسفه،دوره 14، شماره 55 ، مهر 1397، ، صفحه 29-52

19-تحلیل وبررسی کتاب« حیات پس از ایمان » اثر فلیپ کیچر گزارش :الوین پلنتینگا -نقد وبررسی از دید گاه علامه طباطبایی،اندیشه علامه طباطبایی

20-طرح بازنگری و اصلاح سرفصل‌های رشته ”کلام اسلامی“ در مقطع کارشناسی ارشد،پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه،دوره 2، شماره 3،تیر 1399

21-تلاقی‌های منطق و اخلاق،پژوهشنامه اخلاق وحیانی،دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 103-128

22-ردیّات ابن تیمیه بر بخش حدود منطق ارسطوئی/سینوی،پژوهشنامه منطق پژوهی،دوره 11، شماره 1 – شماره پیاپی 21فروردین 1399صفحه 3-13

23-”پلنتینگا،کثرتگرایی و باور دینی موجه،*،شماره 194 آذر 1392

24-”پلنتینگا،کثرتگرایی و کارکرد درست،*،شماره 194 آذر 1392

25-”اخالق کسب و کار از منظر نظریه اخالقی کانت،نخستین کنفرانس ملی مدیریت،اخلاق و کسب و کار،13 تیر 1398

26-”تحلیل پیشفرضهای شرطبندی پاسکال(آیا ایمان به خداوند، قمار است؟)

27-”تمهيدات زباني كثرتگرايي ديني
بر اساس روايت جان هيك و پيتر برن
،فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز،پیاپی 28 صفحات 65-84 پاییز 1378

28-”حیرت غزالی و شک دکارتی،گذر از کوچه شک در پی آواز حقیقت

27-”خودگرايي،کتاب ماه علوم اجتماعی،شماره 19مهر 138

29-”نياز عقل به راهنمايي اخلاق،روزنامه اندیشه ایران،شماره 5631 اردیبهشت 1393

30-”غزالی،نقد علوم و پژوهشگران

31-”کثرت گرایی دینی،مجله ماه دین

32-”مصاحبه با اخلاق پژوهان

33-”فلسفه دین چیست؟“،لوگوس،پاییز و زمستان 96

34-”کرونا و علوم عقلی

35-”منطق، بنياد اخلاقى زيستن: بررسى ديدگاه گنسلر ،پژوهش های اخلاقی،سال دوم-شماره اول پاییز 1390

36-”اندیشه های عرفانی در ایران و اسلام؛ از سفر در جهان تا سیرِ جان اشاراتی به آراء غزالی و مولوی در باب سفر و سیر و سلوک آفاقی و انفسی