مطالب مربوط به درس کثرت ادیان

عنواننویسندهمترجممنبع
Religious Diversity and Religious ProgressRobert McKimCambridge University Press (2019)
John Hick’s Religious Pluralism in Global Perspective-Palgrave Macmillan (2023)Sharada SugirtharajahPerspective-Palgrave Macmillan (2023)
Dante’s Pluralism and the Islamic philosophy of religionGregory B. StonePALGRAVE MACMILLAN (2006)
Democracy and the New Religious PluralismThomas BanchoffOxford University Press (2007)
On Religious DiversityRobert McKimOxford University Press (2012)
ISLAMIC POLITICAL ETHICSSohail H. HashmiPrinceton University Press (2002)
کثرت‌گرایی دینیجان هیکمهدی اخوان
جان هیک، گذر از کثرت تجربۀ دینی به کثرت‌گرایی دینمهدی اخواننقد و نظر، سال دوازدهم، شمارۀ 3 و 4
گاه‌شمار فکری جان هیکمهدی اخوان
مقایسه ترولچ و هیک پیرامون مسئله درجه بندی ادیان
مهدی اخوان و محمدمهدی فلاححکمت و فلسفه، سال چهاردهم، شمارۀ 3، 1397
کثرت گرایی جان هیک و نظریه ارجاع
مهدی اخوانجستارهای فلسفه دین، پاییز، 1392
تهمیدات زبانی کثرت گرایی دینی بر اساس روایت جان هیک و پیتر برنمهدی اخواناندیشه دینی ۱۳۸۷ 
جان هیک ، گذر از کثرت تجربه دینی به کثرت گرایی دینیمهدی اخواننقد و نظر پاییز و زمستان 1386

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *