مطالب مربوط به درس کثرت ادیان

بیشتر بخوانید

نسبت وظیفه و احساس/میل در نظریۀ اخلاق کانت

در مجموعۀ مقالات کرونا و علوم عقلی

به کوشش حسین شیخ‌رضایی

چاپ اول 1400

میزگرد با دکتر قاسم پورحسن

لوگوس، شمارۀ اول و دوم، پاییز و زمستان 1396

بیشتر بخوانید

تقریری ویژه از قاعدۀ فردی واکنش‌ها در نظام عدالت کیفری

نوشتۀ غلامحسین الهام، مهدی اخوان و محمد نیازی

فصلنامۀ اخلاق‌پژوهی

سال چهارم، شمارۀ اول، بهار 1400

نوشتۀ دیوید ن. الکینس

ترجمۀ مهدی اخوان

بیشتر بخوانید