بررسی تطبیقی جایگاه دیگرگزینی در نظریه تربیت اخلاقی جان وایت و مرتضی مطهری

بررسی تطبیقی جایگاه دیگرگزینی در نظریه تربیت اخلاقی جان وایت و مرتضی مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)نویسنده: محمدمهدی صالحی مهدی اخوان سعید بهشتی احمد سلحشوریمنبع: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت …

Read More