دسته: مقالات

نسبت وظیفه و احساس/میل در نظریۀ اخلاق کانت

در مجموعۀ مقالات کرونا و علوم عقلی به کوشش حسین شیخ‌رضایی چاپ اول 1400 دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید

تقریری ویژه از قاعدۀ فردی واکنش‌ها در نظام عدالت کیفری

نوشتۀ غلامحسین الهام، مهدی اخوان و محمد نیازی فصلنامۀ اخلاق‌پژوهی سال چهارم، شمارۀ اول، بهار 1400 دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید

اخلاق کسب و کار از منظر اخلاق کانت

نخستین همایش ملی مدیریت، اخلاق و کسب‌وکار 13 تیر ماه 1398 دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید

خطاهای نظریۀ خطای مکی

دو فصلنامۀ تأملات فلسفی (دانشگاه زنجان) سال ششم، شمارۀ 16، بهار و تابستان 1395 دریافت مقاله ...

بیشتر بخوانید