طرح درس روش تحقیق اخوان-بهمن1402

طرح درس فلسفۀ اخلاق کانت-اخوان -بهمن1402

پرسش‌های اخلاق کانت-اخوان بهمن1402

طرح درس فرا اخلاق 1 بهمن 1402

پرسش‌های درس فرااخلاق 1-بهمن1402

طرح درس فلاسفۀ تجربی-اخوان -بهمن1402

پرسش‌های فلاسفۀ تجربی-اخوان -بهمن1402

طرح درس کلام اسلامی1-اخوان -بهمن1402

پرسش‌های کلام اسلامی 1 بهمن 1402

طرح درس اخلاق اسلامی- بهمن1402

طرح درس فلسفه اخلاق-بهمن1402

طرح درس هیوم-بهار1403